N01014-SSLBBT_005.jpg N01014-SSLBBT_004.jpg

Lapis/Malachite Large Round Geo Locket

700.00
N01014-SSLAML_001.jpg N01014-SSLAML_003.jpg

Labradorite/Blue Tiger Eye Large Round Geo Locket

700.00
N01018-SSTQTE_002.jpg N01018-SSTQTE_004.jpg

Turquoise/Tiger Eye Large Triangle Geo Locket

700.00
N01015-SSBOML_014.jpg N01015-SSBOML_012.jpg

Black Onyx/Malachite Large Diamond Geo Locket

700.00
N01015-SSLBLB_001.jpg N01015-SSLBLB_005.jpg

Lapis/Labradorite Large Diamond Geo Locket

700.00
N01015-SSTQTE_007.jpg N01015-SSTQTE_010.jpg

Turquoise/Tiger Eye Large Diamond Geo Locket

700.00
N01017-SSMLBO_008.jpg N01017-SSMLBO_007.jpg

Malachite/Black Onyx Large Hexagon Geo Locket

700.00
N01017-SSTQTE_013.jpg N01017-SSTQTE_011.jpg

Turquoise/Tiger Eye Large Hexagon Geo Locket

700.00
N01019-SSMLLA_008.jpg N01019-SSMLLA_009.jpg

Labradorite/Blue Tiger Eye Small Round Geo Locket

400.00
Malachite/Lapis Small Round Geo Locket N01019-SSLABT_010.jpg

Malachite/Lapis Small Round Geo Locket

400.00
N01023-SSBOTE_001.jpg N01023-SSLATE_007.jpg

Black Onyx/Tiger Eye Small Triangle Geo Locket

400.00
N01023-SSLATE_003.jpg N01023-SSBOTE_004.jpg

Lapis/Tiger Eye Small Triangle Geo Locket

400.00
N01020-SSLALB_012.jpg N01020-SSMLBT_018.jpg

Lapis/Labradorite Small Diamond Geo Locket

400.00
N01020-SSMLBT_016.jpg N01020-SSLALB_014.jpg

Malachite/Blue Tiger Eye Small Diamond Geo Locket

400.00
N01022-SSLALB_010.jpg N01022-SSLALB_008.jpg

Lapis/Labradorite Small Hexagon Geo Locket

400.00
N01022-SSMLBO_006.jpg N01022-SSMLBO_001.jpg

Malachite/Black Onyx Small Hexagon Geo Locket

400.00